TOKOH-TOKOH WAYANG PURWA BUDAYA JAWA INDONESIA LENGKAP

Monday, August 28, 2017

Kayon/Gunungan

Indoborneonatural----Sebelum kita melihat tokoh-tokoh yang tergambar dalam Wayang Purwa sebagai budaya Jawa yang ada di Indonesia, terlebih dahulu kita lihat tentang Kayon atau Gunungan sebagai bagian dari setiap pegelaran dan pementasan Wayang Purwa tersebut. Kayon yang ada dalam pewayangan Purwa digambarkan dalam sebuah gunung yang didalamnya terlukis pohon hidup yang dihuni oleh beberapa binatang hutan yang antara lain harimau, banteng, kera, burung merak dan lainnya. Dibawahnya dilukiskan sebuah pintu gerbang/gapura yang masuk kesebuah joglo, kemudian pada sisi kanan dan kiri ada sebuah gambar naga raksasa yang kelihatan jelas taringnya memngikuti bentuk atap joglo. Pada pergelaran Wayang Kulit Purwa, kayong berfungsi sebagai tanda peralihan pathet, adegan untuk melukiskan tempat dimana tokoh berada/sebagai penggambaran angin, api, hutan, air, batu dan masih banyak lagi yang bisa digambarkan oleh kayon. Di baliknya bergambar api yang berkobar dan makara/banaspati, kayon juga berfungsi sebagai pembuka dan penutup pegelaran wayang yang bersangkutan. 

Berikut inilah Tokoh-tokoh Wayang Purwa dan profil singkatnya, yang disusun berdasarkan abajad dari nama tokoh yang bersangkutan;

1.  Prabu Abiyasa, Beg Abiyasa
2.  Abilawa
3.  Abimayu
4.  Adirata
5.  Agnyanawati
6.  Airawata
7.  Dewi Amba
8.  Dewi Ambalika, Ambiki
9.  Dewi Adrika
10. Amongdenta
11. Anggada
12. Anggisrana
13. Dewi Anggraini
14. Anila/Kapi Anila
15. Anjani Cantik/ Anjani Kera
16. Anoman
17. Antaboga
18. Antabopa
19. Antareja
20. Antakawulan
21. Arimba
22. Arimbi raseksi/Cantik
23. Arimuka
24. Arjunasasrabahu
25. Arjuna/Janaka
26. Batara Asmara
27. Batari Aswana
28. Aswani Kumba
29. Aswan, Aswin
30. Aswatama
31. Badrahini
32. Bagaspati
33. Bagong Ratu/menjadi raja
34. Baka
35. Baladewa
36. Balaupa dan Cingkarabala
37. Banuwati
38. Barata
39. Baradwaja
40. Basudewa
41. Basukarna
42. Basupati
43. Batara Guru
44. Batara Kala
45. Bilung/Sarawita
46. Bima
47. Bisawarna/Dentawilukrama
48. Bisma
49. Bogadenta
50. Bomanarakasura
51. Bomantara
52. Brajadenta, Brajamusti
53. Brajalamatan
54. Brama
55. Bratasena
56. Bremana dan Bremani
57. Batara Kamajaya
58. Bukbis
59. Bumiloka/Mustakaweni
60. Burisrawa
61. Buta terong
62. Cakil
63. Cangik
64. Cantrik
65. Caranggana
66. Cekruk Truna
67. Citraksa dan Citraksi
68. Citrawati, Prabu Citragada
69. Dadungawuk
70. Darmogosa
71. Danapati
72. Dandonwacana
73. Batara Darma
74. Dasamuka
75. Dasarata
76. Destarasta
77. Dewabrata
78. Dewa Ruci
79. Dewi Tari
80. Ditya Lembuculung
81. Dersanala
82. Dresthajumna
83. Drupada
84. Drupadi
85. Durga
86. Durgandana
87. Durmagati
88. Durna
89. Dursala
90. Dursasana
91. Dursilawati
92. Duryudana
93. Ekalaya
94. Emban
95. Erawati
96. Gagak Baka
97. Gana
98. Gandabayu
99. Gandamana
100. Gangga
101. Gandawati
102. Gardapati
103. Gareng
104. Gatotkaca
105. Gentong Lodong
106. Gorawangsa
107. Gotama
108. Gunadewa
109. Gunawan Wibisana
110. Guwarsa/Guwarsi
111. Hamsa
112. Hartadriya
113. Indra
114. Indrajit
115. Irawan
116. Purwati
117. Jakapuring
118. Jakatus
119. Jambumangli
120. Janaka
121. Jangetkinatelon
122. Jarasanda
123. Jatagimbal dan Jatagini
124. Jatasura
125. Jatayu
126. Jayadrata
127. Jayasemedi
128. Jayawilapa
129. Jembawan
130. Jembawati
131. Jungkungmardea
132. Kakrasana
133. Kalabendana
134. Kalakarna
135. Kalanjaya dan Kalantaka
136. Kala Pracona
137. Kalasrenggi
138. Kalimantara
139. Kanastren/Kaniraras
140. Kandihawa
141. Kangsadewa
142. Kartapiyoga
143. Kesawasidi
144. Kekayi
145. Kencakarupa
146. Kenyawandu
147. Kertanadi
148. Kerpamuda/Kerpa tua
149. Kerpi
150. Kresna
151. Kumbayana
152. Kumba-kumba
153. Kumbakarna
154. Kunti
155. Kuntulwinanten
156. Ramakusya dan Lawa
157. Kuwera
158. Lesmanawidagda
159. Lembu Andini
160. Lesmanamandrakumara
161. Madrim
162. Maerah
163. Mahadewa
164. Matswapati
165. Mintaraga
166. Harjunapati
167. Nagaraja
168. Nagagini
169. Nagatatmala
170. Nakula
171. Narada
172. Narasoma
173. Kalmasapada
174. Narayana
175. Niwatakawaca
176. Padmanaba
177. Parasaea
178. Pancawala
179. Pandu
180. Parikenan
181. Parikesit
182. Patuk dan Tamboro
183. Pergiwa dan Pergiwati
184. Pertiwi
185. Petruk
186. Podangbinorehan
187. Prabakusuma
188. Prabasini
189. Perbawa
190. Pragalba
191. Prahasta
193. Pratipa
194. Premadi
195. Priyambada
196. Raden Puntadewa
197. Purwaganti
198. Supalawa
199. Raghu
200. Rajamala
201. Ramabargawa
202. Ramawijaya
203. Rukmakala/Rukmuka
204. Rajawulan
205. Sadewa
206. Sakri
207. Sakuntala
208. Sekutrem
209. Salya
210. Samba
211. Sambo
212. Sanga-sanga
213. Sasikirana
214. Sasrahadimurti
215. Sasrawindu
216. Setyawati
217. Sawitri
218. Sayempraba
219. Sembadra
220. Sengkanturunan
221. Sengkuni
222. Sentanu
223. Srimahapunggung
224. Setyawan
225. Setyajid
226. Setyaka
227. Sinta
228. Dewayani
229. Sisupala
230. Sitija
231. Sitisundari
232. Srikandi
233. Srimahapunggung
234. Subadra
235. Sugriwa dan Subali
236. Sukesi
237. Sukasarana
238. Sumali
239. Sumantri
240. Sumitra
241. Suratimantra
242. Surtikanti
243. Surtikanti
244. Surya
245. Suryasaputra/Suryawati
246. Tambakganggeng
247. Tangsen
248. Togog
249. Tremboko
250. Ttrikaya dan Trinetra
251. Trisirah
252. Trijata
253. Tuhayata
254. Udawa
255. Ugrasena
256. Uma
257. Utara
258. Utari
259. Wasita
260. Watugunung
261. Wibisana
262. Wilutama
263. Wisanggeni
264. Wisata
265. Wisnu/Batara Wisnu
266. Wisrawa
267. Prabu Banaputra
268. Wiratsangka
269. Yamadipati
270. Yamawidura
271. Yudistira
272. Yuyutsuh
273. Handaka Murti
274. Kalayuwana
275. Ampyak/rampongan
276. Kereta Jaladara
277. Pertuk Raja
278. Pandu Bregola9:30:00 AM

0 komentar: